Wij houden niet van spam. Daarom zal u van ons nooit ongewenst reclame ontvangen. Via deze website kan u informatie aanvragen bij Toulet Van Bael. Indien u hiervan gebruik zou maken, worden uw gegevens uitsluitend voor dat doel gebruikt. Wij houden ons aan de Belgische privacywetgeving. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, verkocht of ter beschikking worden gesteld.
Bezoekers worden anoniem getraceerd met Google Analytics om de gebruikservaring beter te maken. Hiervoor worden enkele cookies op uw computer geplaatst.
Tijdens het bezoeken van deze site worden uw voorkeuren tijdelijk opgeslaan door middel van server sessies om u zo goed mogelijk door onze cataloog te leiden.

Omgang met persoonlijke gegevens

Wij gaan zorgzaam om met uw gegevens! Toulet-Van Bael met maatschappelijke zetel te Félix Paulsenlaan 11, 1070 Anderlecht, België is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten. Verwerken omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Met deze persoonsgegevens gaan wij steeds zorgzaam om. Daarbij is het belangrijk te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat wij dit ook in de toekomst nooit zullen doen.

Toulet-Van Bael slaat uw persoonlijke gegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer enkel op voor de doeleinden waarvoor u ze ons ter beschikking stelde. Dat kan bv. zijn om informatie te verstrekken zoals het versturen van offertes, producten of brochures te bestellen, u in te lichten als uw bestelling klaar is of sporadisch nieuwsbrieven te versturen. Als wij u een nieuwsbrief versturen, dan hebt u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven en geen commerciële mails van ons meer te ontvangen.

Uw rechten als individu

  • U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken. Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben.
  • U kan uw gegevens laten verbeteren. In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.
  • U kan uw gegevens laten verwijderen. Indien u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, kan u vragen deze te laten verwijderen. We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

Dit kan via volgende kanalen:

Via e-mail op, of schriftelijk:

Toulet-Van Bael
Félix Paulsenlaan 11
B-1070  Anderlecht
[email protected]

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Technologieën

Toulet-Van Bael gebruikt internettechnologieën (bv. cookies, JavaScript) enkel met de opzet u de bediening van de internettoepassingen te vergemakkelijken. Om onze websites aantrekkelijker te maken, worden zo nu en dan automatisch inlichtingen ingewonnen, bv. over de browser, het besturingssysteem, het aantal kliks, de doorsnee-bezoektijd per site. Deze informatie wordt niet persoonsgebonden ingezameld.

Veiligheid

Toulet-Van Bael waarborgt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, onrechtmatige toegang en onthulling.

Melding van een inbreuk

Indien er een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden die een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Toulet-Van Bael u hier uitdrukkelijk van op de hoogte brengen tenzij een wettelijk verbod hiertoe voorhanden is. Wij zullen u meer bepaald in kennis stellen van:

  • de aard van de inbreuk;
  • de gegevens die aan de gegevensbeschermingsauthoriteit werden meegedeeld;
  • de genomen maatregelen.

Vragen omtrent gegevensbescherming

Hebt u vragen of opmerkingen omtrent gegevensbescherming ? Gelieve dan contact op te nemen met ons via e-mail op het e-mailadres of schriftelijk:

Toulet-Van Bael
Félix Paulsenlaan 11
B-1070  Anderlecht
[email protected]

Toulet-Van Bael kan dit beleid aanpassen. Van belangrijke inhoudelijke wijzigingen zal u geïnformeerd worden via de gebruikelijke kanalen. Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit op www.privacycommission.be.

Klachten

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).

Clients